нервно-психологична оценка

Невропсихологичната (и психологична) оценка прилага структурирани тестови методи за количествено определяне и качествен анализ на когнитивните и поведенчески разстройства развити в следствие на психичното разстройкво или абнормно развитие на мозъка.

Целта на оценката е:

  • Да се определи наличието на когнитивен дефицит
  • Да се оцени степента и спецификата на когнитивната дисфункция
  • Да се оцени наличието и вид на деменцията

Оценяват се следните психични функции:

  • Обща интелигентност и деменция
  • Абстрактно мислене, решаване на проблеми, формиране на понятия
  • Екзекутивни функции
  • Памет, ориентация и заучаване
  • Внимание и концентрация
  • Висши корови функции
  • Език и реч